ماهی ها نه گریه می کنندنه قهرو نه اعتراض!تنها که می شوندقیدِ دریا را می زنندو تمام مسیر رودخانه راتا اولین قرار عاشقی شان برعکس شنا می کنند